อุปกรณ์ดับไฟป่า

ไม้ตบไฟ


    
   เป็นเครื่องมือดับไฟป่าที่ใช้ในการดับไฟทางตรง  โดยการตบคลุมลงไปในเปลวไฟ
เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับไฟ  เปลวไฟก็จะดับลงเหมาะสำหรับ
การดับไฟที่ไหม้เชื้อเพลิงเบา  ได้แก่  หญ้า  และใบไม้แห้ง

 ถังฉีดน้ำดับไฟป่า

       ใช้สำหรับฉีดลดความร้อนของไฟในการดับไฟทางตรง  เพื่อให้เครื่องมือดับไฟป่า
ชนิดอื่นๆ  สามารถเข้าไปทำงานที่ขอบของไฟได้

 ครอบไฟป่า   หรือลาโค่

      ใช้ในการทำแนวกันไฟ  โดยใช้ด้านที่เป็นจอบในการถากถาง  ขุด  ตัด  สับ 
จากนั้นจึงใช้ด้านที่เป็นคราดคราดเอาเชื้อเพลิงออกไปทิ้งนอกแนวกันไฟ  ซึ่งสามารถ
ทำงานได้เร็วกว่าการใช้จอบและคราดแยกกัน

 พลั่วไฟป่า

      ใช้ในการขุดร่องสนามเพาะทำแนวกันไฟเพื่อดับไฟป่าและขุดดินหรือทรายเพื่อ
ตักสาดดับไฟ  โดยกดด้านแหลมของใบพลั่วปักลงไปในดินใช้เท้ากดลงไปที่สัน
ของใบพลั่วจมลึกไปในดิน

 ขวานไฟป่า 

       ใช้ในการเก็บกวาด  โดยใช้ขวานในการถากเชื้อเพลิงที่ยังติดไฟออกจากต้นไม้
ขอนไม้  ตอไม้  รากไม้

คบจุดไฟ

       ใช้ในการชิงเผากำจัดวัชพืช  โดยจุดไฟที่ไส้ตะเกียงแล้วเดินไปในแนวเส้นทาง
ที่ต้องการ  ลูกไฟจากปลายไส้ตะเกียงจะหยดออกมาเรื่อยๆ  เป็นทางไปตามแนว
ที่เดินทำให้แนวไฟตามต้องการ